Ortaokul Beden E?itimi ve Spor Dersi Ö?retim Program?’nda “aktif ve sa?l?kl? hayat” ö?renme alan?, ö?rencilerin düzenli fiziksel etkinlik ve spor yapma al??kanl??? geli?tirmelerine ve bu al??kanl??? geli?tirmede ki?isel, toplumsal ve çevresel nedenleri anlamalar?na odakl?d?r (?ekil 3). Ara?t?rmalar, ergenlik döneminden itibaren ö?rencilerin fiziksel etkinlik düzeylerinde önemli dü?ü?ler oldu?unu göstermektedir. Yap?lan bilimsel çal??malar bu ya? dönemindeki ö?rencilerin sa?l?klar?n? korumalar? için günde en az bir saat fiziksel etkinli?e ihtiyaç duyduklar?n? ortaya koymu?tur. Bu sebeple ortaokul beden e?itimi ve spor dersinde, ö?rencilerin fiziksel etkinliklere istekli ve düzenli kat?l?m al??kanl??? geli?tirmeleri önemlidir.

Ey Türk istikbalinin evlâd! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktr. Muhtaç olduğun kudret, damarlarndaki asil kanda mevcuttur.

 

Mustafa Kemal Atatürk